ALGEMENE VOORWAARDEN VAN S0L1D HEROES B.V.

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Aanbieding: alle aanbiedingen, offertes, in welke vorm dan ook, van S0L1D aan de Klant;
Consultancy opdracht: de opdracht van een Klant aan S0L1D die specifiek ziet op advies van S0L1D aan de Klant;
Detachering: de opdracht van een Klant die specifiek ziet op de terbeschikkingstelling van een medewerker van S0L1D aan de Klant voor een bepaalde periode.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf met S0L1D een Overeenkomst aangaat.
Medewerker: een medewerker in dienst van S0L1D;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen S0L1D en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst, inzake de Consultancy opdracht, Detachering of het geven van Trainingen;
Prijs: alle vergoedingen voor een prestatie verricht door S0L1D ongeacht de aard daarvan;
S0L1D: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S0L1D Heroes B.V. gevestigd te De Meern, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
Trainingen: standaard groepsgewijze of individuele trainingen/opleidingen, bijeenkomsten, workshops, presentaties, online trainingen, zelfstudie trainingen etc., alsmede het verrichten van voorbereidende werkzaamheden dienaangaande.
Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden;

Artikel 2: Toepasselijkheid

De bepalingen in afdeling I van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door S0L1D. Bepalingen in afdeling II van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door S0L1D betreffende Detachering. Bepalingen in afdeling III van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door S0L1D betreffende de Consultancy opdracht. Bepalingen in afdeling IV van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende het geven van Trainingen door S0L1D. Een en ander voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig zou zijn met enige bepaling uit de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd of anderszins naar haar aard onherroepelijk is.
Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand op het moment dat de schriftelijk aanvaarding van de Aanbieding door de Klant S0L1D heeft bereikt of S0L1D met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
S0L1D heeft te allen tijde het recht haar Aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de Klant te herroepen.
Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand voor het gedeelte dat de Aanbieding en de aanvaarding overeenstemmen, tenzij S0L1D anders aangeeft.
Indien de Klant aan S0L1D een aanbod doet, komt de Overeenkomst tot stand indien S0L1D het aanbod schriftelijk of mondeling aanvaardt, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

Artikel 4: Prijzen

De Prijs in de Aanbieding is in euro’s exclusief BTW en exclusief kosten (zoals reiskosten, verblijfkosten), tenzij S0L1D uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
S0L1D mag verhogingen van de Prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek van de Klant verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de Overeenkomst, doorberekenen aan de Klant.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft S0L1D het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van S0L1D.

Artikel 6: Verplichtingen Klant

6.1 De Klant is verplicht om S0L1D te informeren over de feiten en omstandigheden en bedoelingen die van belang zijn om de Klant te kunnen adviseren en/of te instrueren.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient S0L1D schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient S0L1D een redelijke termijn van minimaal vier (4) weken te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

In deze Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van S0L1D ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand.
Indien een overmachtsituatie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, is S0L1D gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan acht (8) weken na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat S0L1D schadeplichtig is jegens de Klant. Indien de nakoming door S0L1D als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat S0L1D schadeplichtig is jegens de Klant.
In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 8 bepaalde, is S0L1D gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Betaling, rente, kosten en boetes

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen binnen de overeengekomen termijn op een door S0L1D aangegeven wijze te worden voldaan. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De Klant komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
Indien de Klant meent dat facturen onjuist zijn, dient zij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan S0L1D aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Klant geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Klant de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
Alle gerechtelijke kosten die S0L1D moet maken om haar vordering op de Klant te incasseren, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

S0L1D is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door S0L1D, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van S0L1D of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden van S0L1D.
S0L1D is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. S0L1D is nimmer aansprakelijk voor:
indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade;
tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen;
schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies door S0L1D.
Indien S0L1D geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van S0L1D in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door S0L1D verrichte Detachering, Consultancy of gegeven Training.
De Klant vrijwaart S0L1D volledig voor aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de tussen S0L1D en de Klant aangegane Overeenkomst. De vrijwaring omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van S0L1D.

Artikel 11: Annulering

Indien de Klant een Overeenkomst wenst te annuleren, brengt S0L1D een contractuele boete als annuleringskosten in rekening. Tot 10 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 30% van de Prijs. Vanaf 10 dagen tot 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 50% van de Prijs. Vanaf 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wordt de volledige Prijs in rekening worden gebracht.
Annulering geschiedt schriftelijk en is pas geldig tussen partijen na schriftelijke bevestiging van S0L1D.

Artikel 12: Ontbinding, opschorting en beëindiging

12.1 In de navolgende gevallen wordt de vorderingen van S0L1D onmiddellijk opeisbaar:
het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend;
de Klant onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
ten laste van de Klant wordt beslag gelegd;
de Klant overlijdt;
de Klant overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf; of
de Klant in verzuim is ter zake de nakoming van een met S0L1D gesloten Overeenkomst; en heeft S0L1D de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Klant zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant aansprakelijk is voor alle door S0L1D geleden en te lijden schade.
Na het sluiten van de Overeenkomst is S0L1D bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In dit geval is ontbinding/ opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Voorts is S0L1D bevoegd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 S0L1D behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die S0L1D toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 S0L1D staat er voor in dat alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de Klant alsmede van haar relaties, welke geacht kunnen worden van vertrouwelijke aard te zijn, en waarvan S0L1D in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden kennis krijgt, geheim zullen blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de Klant als zodanig is aangeduid.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Op de rechtsverhouding tussen S0L1D en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

 

Afdeling II Detachering

Artikel 16: Geen arbeidsovereenkomst

16.1 Partijen beogen geen arbeidsovereenkomst af te sluiten maar een overeenkomst van opdracht aangaan als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17: Beschikbaarheid personeel en apparatuur

De Klant zal aan de Medewerker de faciliteiten ter beschikking stellen die hij / zij nodig heeft voor een goede vervulling van de werkzaamheden. De Klant staat er voor in dat de door hen beschikbaar te stellen materialen en ruimtes voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
De Klant is gehouden alle informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen die dienstig kan zijn voor het vervullen van de werkzaamheden door de Medewerker. Extra kosten die gemaakt moeten worden of overige gevolgen veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking zijn voor rekening van Klant.

Artikel 18: Uitvoeren werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de Medewerker naar beste kunnen worden verricht.
De Medewerker zal zich met betrekking tot de werktijden en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden houden aan de bij de Klant geldende (huis)regels. Deze (huis)regels worden bij aanvang van de werkzaamheden door de Klant aan de Medewerker ter hand gesteld of medegedeeld.
S0L1D draagt de bevoegdheid tot het geven van instructies ten aanzien van de door de Medewerker te verrichten werkzaamheden, alsmede het toezicht daarop over aan de Klant. De verantwoordelijkheid voor het bereiken van het met de werkzaamheden beoogde doel of resultaat berust bij de Klant.
In het kader van begeleiding van de Medewerker zal S0L1D zelf voortgangsgesprekken voeren. De doelstelling van deze gesprekken is het medewaarborgen van de effectiviteit en de kwaliteit van de Medewerker.

Artikel 19: Vervanging

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst zal de Medewerker de werkzaamheden voor de Klant verrichten. S0L1D behoudt zich echter het recht voor om tussentijds, uitsluitend na toestemming van de Klant, een Medewerker door een gelijkwaardige Medewerker te vervangen. S0L1D zal zich inspannen ervoor zorg te dragen dat vervanging binnen 14 dagen geschiedt.
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een juiste uitvoering, geheel of ten dele, een hoger gekwalificeerde Medewerker is vereist, heeft S0L1D het recht, na overleg met de Klant, deze hoger gekwalificeerde Medewerker in te zetten tegen het voor die functie geldende tarief.

Artikel 20: Duur en einde van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop zij door beide partijen is ondertekend en is aangegaan voor de periode als genoemd in de Overeenkomst.
Indien de Klant de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan wenst te verlengen, zal hij dit uiterlijk één maand voorafgaand aan de einddatum van de Overeenkomst aangeven. Partijen zullen dan overleggen over de voorwaarden waaronder de verlenging zal plaatsvinden.
Elk der partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn te blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst zullen onverkort blijven gelden.

Artikel 21: Urenverantwoording

De Medewerker zal de gewerkte uren bijhouden op het daarvoor bestemde urenverantwoordingsformulier. Dit formulier moet voor akkoord ondertekend worden door de Klant. S0L1D zal het formulier tegelijkertijd met het verzenden van de factuur aan de Klant toesturen.
S0L1D zal de Klant maandelijks factureren, op basis van de in lid 1 van dit artikel bedoelde urenverantwoordingsformulieren.

Artikel 22: Verbod op indienstneming

De Klant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S0L1D gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan, geen Medewerker in dienst nemen of anderszins direct of indirect voor hem werkzaam te laten zijn, indien en voor zover deze Medewerker betrokken was bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Klant zal zich tevens onthouden van het doen van zakelijke voorstellen of aanbiedingen aan de Medewerker teneinde deze te bewegen bij hem in dienst te treden.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is S0L1D gerechtigd de Overeenkomst zonder verdere verplichtingen en zonder tot betaling van schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang te beëindigen en verbeurt de Klant ten gunste van S0L1D een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) per overtreding en voorts een boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van S0L1D om vergoeding van de haar geleden werkelijk geleden schade en/of te lijden schade in rechte te vorderen.

 

Afdeling III Consultancy

Artikel 23: Uitvoering, aanvang, uitstel

S0L1D zal de Overeenkomst inzake de Consultancy opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door S0L1D verrichte Consultancy opdracht richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Klant en niet tot bij de Klant betrokken derden.
De uitvoering van de Consultancy opdracht geschiedt op basis van door of namens de Klant verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. S0L1D is niet aansprakelijk voor fouten in de naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen.
Indien de Klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens, informatie etc. aan S0L1D verstrekt die de voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, heeft S0L1D het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
Als aanvangsdatum van de uitvoering van de Consultancy opdracht zal worden aangemerkt de datum die in de Overeenkomst is vastgesteld. Is tussen partijen geen aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van aanvang de dag waarop S0L1D is aangevangen met haar werkzaamheden.
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan S0L1D de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot het over de uitvoeringstijd bepaalde, wordt de uitvoeringstijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van S0L1D ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Klant aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overmacht, wijziging in de Overeenkomst.
In geval van vertraging/overschrijding van de uitvoeringstijd is S0L1D nimmer schadeplichtig jegens de Klant.
Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Consultancy opdracht wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor S0L1D voortvloeiende schade en kosten door de Klant te worden vergoed.
Behoudens grove schuld en/of opzet van tot de bedrijfsleiding van S0L1D behorende leidinggevenden, geeft overschrijding van de uitvoeringstijd de Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de uitvoeringstijd, door welke oorzaak ook, geeft de Klant niet het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 24: Wijziging van de Overeenkomst

Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is S0L1D gerechtigd eenzijdig de Overeenkomst te wijzigen. S0L1D zal de Klant daarvan zo veel mogelijk vooraf opgave doen.
Indien S0L1D overeenkomstig het vorige lid de Overeenkomst aanpast, dan is zij gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Klant bevoegde persoon en Klant akkoord is gegaan met de voor de aanpassing opgegeven prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van S0L1D op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen, te annuleren of te ontbinden.
S0L1D is, naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naar eigen keuze van S0L1D tevens gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zou blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen. In dat geval is de Klant gehouden de tot dat moment door S0L1D verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 25: Oplevering, klachtplicht

De Klant is gehouden de verrichte Consultancy opdracht terstond na (op)levering te beoordelen. Binnen vijf (5) dagen na de beoordeling wordt door de Klant aan S0L1D schriftelijk medegedeeld of de verrichte Consultancy opdracht niet is uitgevoerd conform de Overeenkomst of wordt goedgekeurd. Onthoudt de Klant zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.
Wordt niet binnen vijf (5) dagen na de beoordeling een schriftelijke mededeling gedaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan wordt de uitgevoerde Consultancy opdracht geacht te zijn goedgekeurd.

 

Afdeling IV Trainingen

Artikel 26: Uitvoering

26.1 S0L1D zal de Overeenkomst inzake de Training naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 27: Opleidingsmateriaal

27.1 Het trainingsmateriaal is in de Prijs van de Training inbegrepen, tenzij anders vermeld in de Aanbieding of Overeenkomst.

Artikel 28: Trainingsruimte en hulpmiddelen

28.1 Partijen komen in de Overeenkomst overeen welke partij de trainingsruimte(n) en hulpmiddelen voor de Training terbeschikking zal stellen en wiens rekening. S0L1D bepaalt aan welke eisen de trainingsruimte(n) en hulpmiddelen moeten voldoen.

Artikel 29: Intellectueel eigendom

29.1 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13 van deze Voorwaarden geldt dat al het trainingsmateriaal, dat is gebruikt voor de uitvoering van de Training door de Klant enkel
mag worden vermenigvuldigd voor gebruik in de onderneming van de Klant en voor zover dit past binnen het doel van de Training.

Artikel 30: Aantal deelnemers

30.1 Partijen komen in de Overeenkomst een maximum aantal deelnemers voor de Training overeen.

Artikel 31: Oplevering, klachtplicht

De Klant is gehouden de verrichte Training terstond na het einde van de Training te beoordelen. Binnen vijf (5) dagen na inspectie wordt door de Klant aan S0L1D schriftelijk medegedeeld of de gegeven Training niet is uitgevoerd conform de Overeenkomst of wordt goedgekeurd. Onthoudt de Klant zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.
Wordt niet binnen vijf (5) dagen na de beoordeling een schriftelijke mededeling gedaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan wordt de uitgevoerde Consultancy opdracht geacht te zijn goedgekeurd.